Otázka:

Je "retriever" alebo "retríver" správny názov plemena psov?

Heslá:

retriever

Odpoveď:

Názov psa, o ktorého pravopis sa zaujímate, súčasné slovníky cudzích slov zaznamenávajú v podobe retriever (porov. napr. Slovník cudzích slov, 2005, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk). Zvieracie podstatné meno retriever sa skloňuje v jednotnom čísle podľa vzoru chlap a v množnom čísle na základe zakončenia podľa vzoru dub. Samohláska e sa pri skloňovaní zachováva: retrievera, retrieverovi, retrievera, (o) retrieverovi, (s) retrieverom; v nominatíve a akuzatíve množného čísla má tvar retrievery.


Otázka z 05. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu retriever