Otázka:

Majú rovnaký význam slovné spojenia "poď tu" a "poď sem"? Sú obe spisovné?

Heslá:

poď sem, poď tu

Odpoveď:

Odpoveď na Vašu otázku možno nájsť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), kde sa pri výklade zámena tu píše, že ukazuje na miesto v blízkosti hovoriaceho, napr. tu bývame, čo tu robíš?, cíťte sa tu ako doma. Zámeno sem vyjadruje smer k hovoriacemu alebo do jeho blízkosti, napr. priveď ju sem, koho sem čerti nesú? To znamená, že správne je slovné spojenie poď sem. V spisovnej slovenčine by sa zámená tu sem nemali zamieňať. Citovaný slovník je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk.

 


Otázka z 27. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 07. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poď sem