Otázka:

Sú slová pravítko, hladítko, krivítko spisovné? Viem, že je správne kružidlo a nie kružítko...

Heslá:

hladilo, krividlo, kružidlo, pravítko

Odpoveď:

Prípona -tko je typická pre češtinu a v kontexte spisovnej slovenčiny sa považuje za neústrojnú. Názvy nástrojov od slovies sa v slovenčine tvoria príponou -dlo, napr. dúchadlo, škrabadlo, krájadlo, počítadlo, pečatidlo, umývadlo, nosidlo, zdvíhadlo a podobne aj meradlo, kružidlo, ležadlo, tlačidlo strúhadlo. S príponou -tko máme v slovenčine iba podstatné meno pravítko, ktorésa dostalo do spisovnej slovenčiny z češtiny a má iný význam ako podstatné meno pravidlo.

            České slovo hladítko, ktorým sa pomenúva nástroj na hladenie,má v slovenčine spisovný ekvivalent hladidlo. České slovo křivítko, ktorým sa pomenúva šablóna na rysovanie kriviek, má v slovenčine spisovný ekvivalent krividlo. Slová hladidlo aj krividlo sa uvádzajú v slovníkoch slovenského jazyka, ktoré sú sprístupnené aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. 

 


Otázka z 31. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hladilo