Otázka:

Má častica "namojveru" v súvetí "Alebo ma pochváľte, alebo ma pohaňte, ale ja mám buchty rada, to je namojveru pravda" hodnotiacu funkciu? Má sa vydeliť čiarkami?

Heslá:

namojveru

Odpoveď:

Hoci v databáze Slovenského národného korpusu sme našli množstvo dokladov o tom, že používatelia slovenského jazyka majú tendenciu vyčleňovať časticu namojveru v písanom prejave čiarkami ako hodnotiacu časticu, ktorou sa vyjadruje postoj autora k výpovedi, na základe spracovania častice namojveru v lexikografických príručkách slovenského jazyka (ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk) sa prikláňame k názoru, že v skutočnosti nejde o hodnotiacu časticu, ale o zdôrazňovací prvok s významom „veru, skutočne, naozaj“, ktorým sa dotvrdzuje platnosť výpovede. Preto Vám v súvetí Alebo ma pochváľte, alebo ma pohaňte, ale ja mám buchty rada, čo je namojveru pravda neodporúčame vyčleňovať časticu namojveru čiarkami, tak ako sa čiarkami nevyčleňuje ani častica veru v spojení to je veru pravda.


Otázka z 31. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu namojveru