Otázka:

Ako sa skloňuje slovo katéter?

Heslá:

katéter, filter, sveter, meter, slová na -er

Odpoveď:

Slovo katéter patrí medzi mužské neživotné podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na -er, ktoré skloňujeme podľa vzoru stroj, pričom hláska e pri skloňovaní vypadáva, napr. meter – o metri – dva metre, filter – na filtri – kávové filtre, sveter – na svetri – pletené svetre, katéter – o katétri – žilové katétre.

Prípony lokálu singuláru a nominatívu plurálu sa pri slove katéter uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 29. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 28. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu katéter