Otázka:

Ako sa správne píše skratka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove? Je to ÚPSVR alebo ÚPSVaR?

Heslá:

ÚPSVR, ÚPSVaR, úrad práce

Odpoveď:

Skratky ÚPSVR a ÚPSVaR sa v praxi používajú nejednotne na označenie dvoch inštitúcií, a to úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, o čom svedčia aj oficiálne stránky týchto inštitúcií. Iniciálové skratky bývajú zložené zo začiatočných písmen jednotlivých slov príslušného názvu, pričom spojky ani predložky sa zvyčajne do skratky názvu nedostávajú, napr. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky – MPSVR SR, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky – MVRR SR, Inštitút pre výskum práce a rodiny – IVPR, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví – ÚRSO. Názvy oboch inštitúcií by podľa uvedenej zásady mali mať rovnakú skratku, a to ÚPSVR. Je preto možné, že na ich odlíšenie sa pristúpilo k používaniu skratky, do ktorej sa vsunula spojka a. Ako sme však konštatovali, v praxi sa obe tieto skratky používajú nejednotne. Na odlíšenie skratiek uvedených inštitúcií by sa mohlo použiť ďalšie písmeno z príslušného slova, ktoré sa bude písať ako malé, teda ÚrPSVR, resp. ÚsPSVR. Na záväznom používaní jednej podoby skratky pre konkrétnu inštitúciu by sa však mali dohodnúť príslušné inštitúcie. Dodávame, že názov daného úradu sa stáva vlastným menom a píše sa s veľkým začiatočným písmenom vtedy, keď sa pri ňom uvádza jeho sídlo, napr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove.

 


Otázka z 07. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ÚPSVR