Otázka:

Aký tvar trpného príčastia má sloveso zrieť?

Heslá:

zrieť, zretý syr, zrejúci syr, zrený

Odpoveď:

Sloveso zrieť má význam „dozrievať“ a svoj homonymný náprotivok, ktorým je sloveso zrieť vo význame „1. vidieť a 2. hľadieť“ (porov. výklad slovesa zrieť1 zrieť2 v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na stránke http://slovniky.juls.savba.sk). Od slovesa zrieť vo význame „dozrievať“ možno teoreticky utvoriť trpné príčastie zretý, v jazykovej praxi sa však nepoužíva; na internete je jediný doklad na jeho použitie v slovnom spojení zretý syr, pričom pre syr, ktorý zrie, je ustálený výraz zrejúci syr. Od slovesa zrieť vo významoch „vidieť, hľadieť“je trpné príčastie zrený.

 


Otázka z 06. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zrieť