Otázka:

Aký tvar trpného príčastia má sloveso "zrieť"?

Heslá:

zrieť, zretý syr, zrejúci syr, zrený

Odpoveď:

Sloveso zrieť má význam „dozrievať“ a svoj homonymný náprotivok, ktorým je sloveso zrieť vo význame „1. vidieť a 2. hľadieť“ (porov. výklad slovesa zrieť1 zrieť2 v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk). Od slovesa zrieť vo význame „dozrievať“možno teoreticky utvoriť trpné príčastie zretý, v jazykovej praxi sa však nepoužíva; na internete je jediný doklad na jeho použitie v slovnom spojení zretý syr, pričom pre syr, ktorý zrie, je ustálený výraz zrejúci syr. Od slovesa zrieť vo významoch „vidieť, hľadieť“je trpné príčastie zrený. Dodávame, že na našej webovej stránke sú cez odkaz Pramene v elektronickej podobe k dispozícii aj mnohé iné jazykové publikácie.

 


Otázka z 06. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 12. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu zrieť
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku