Otázka:

Aký význam má slovo inšpicient?

Heslá:

inšpicient

Odpoveď:

Keďže slovenský etymologický slovník zatiaľ nevyšiel (v súčasnosti sa pripravuje), informáciu o pôvode slova inšpicient sme čerpali zo Stručného etymologického slovníka jazyka českého od autorov Josefa Holuba a Stanislava Lyera (Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1967). Slovo inspicient, ktoré sa tu uvádza pri hesle inspekce, je prevzaté (pravdepodobne prostredníctvom nemčiny) z latinského inspiciens (gen. sing. inspicientis) vo význame „dozerajúci, dohliadajúci“, čo je príčastie od latinského slovesa inspicere „pozerať, hľadieť, nazerať do niečoho, na niečo“. V divadelnom prostredí sa týmto výrazom pôvodne označoval „pomocník režiséra“, ktorý dozeral alebo dohliadal na technickú stránku predstavenia, a v rovnakom význame sa používa dodnes.


Otázka z 19. 12. 2007 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2007

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu inšpicient