Otázka:

Na uľahčenie vyhľadávania kontaktov potrebujeme zoradiť zamestnancov podľa priezviska. Aký je správny slovosled, ak je pred menom aj za priezviskom titul, resp. viac titulov (napr. doc. RNDr. Peter Martán, CSc.)?

Heslá:

titul – meno – priezvisko – titul, titul pred aj za menom

Odpoveď:

 Meno doc. RNDr. Peter Martán, CSc., sa v mennom registri zapíše takto: Martán, Peter, doc. RNDr., CSc. Upozorňujeme na to, že meno sa od priezviska a titul od mena oddeľuje čiarkou (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, VIII. kap. Interpunkcia, podkap. 2.4. Čiarka, 2.4.4. Iné funkcie čiarky, s. 105). Ak má osoba tituly pred menom aj za menom, titul uvádzaný za menom sa v mennom registri od titulu uvedeného pred menom takisto oddelí čiarkou.

Textová časť citovanej príručky je dostupná na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.

 

 


Otázka z 01. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 14. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu titul – meno – priezvisko – titul