Otázka:

Pre uľahčenie vyhľadávania kontaktov potrebujeme zoradiť zamestnancov podľa priezviska. Aký je správny slovosled, ak je aj pred menom aj za priezviskom titul, resp. viac titulov (napr.: doc. RNDr. Peter Mederly, CSc.)?

Heslá:

titul – meno – priezvisko – titul, titul pred aj za menom

Odpoveď:

 Meno doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., sa v mennom registri zapíše takto: Mederly, Peter, doc. RNDr., CSc. Upozorňujeme na to, že meno sa od priezviska a titul od mena oddeľuje čiarkou (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, VIII. kap. Interpunkcia, podkap. 2.4. Čiarka, 2.4.4. Iné funkcie čiarky, s. 105). Ak má osoba tituly pred menom aj za menom, titul uvádzaný za menom sa v mennom registri od titulu uvedeného pred menom takisto oddelí čiarkou.

Citovaná príručka je sprístupnená na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky → Pravidlá slovenského pravopisu → textová časť. Na našej webovej stránke sú k dispozícii aj ďalšie jazykové publikácie.

 


Otázka z 01. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 14. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu titul – meno – priezvisko – titul