Otázka:

Píše sa čiarka pred "že" vo vete: "Personálne zabezpečenie naďalej spĺňa požiadavky uvedené vo výnose MZ SR teraz a predpokladáme že aj po 1.12.2011 v celom rozsahu."?

Heslá:

že, čiarka pred že

Odpoveď:

 

 

Pred podraďovacou spojkou že sa píše čiarka: Personálne zabezpečenie naďalej spĺňa požiadavky uvedené vo výnose MZ SR teraz a predpokladáme, že aj po 1. 12. 2011 v celom rozsahu (porov. výklad spojky že v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk). Dodávame, že za bodkou, čiže aj za bodkami v dátume, sa dáva medzera.

 


Otázka z 07. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu že
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku