Otázka:

Píše sa čiarka pred "že" vo vete: Personálne zabezpečenie naďalej spĺňa požiadavky uvedené vo výnose MZ SR teraz a predpokladáme že aj po 1. 12. 2011 v celom rozsahu?

Heslá:

že, čiarka pred že

Odpoveď:

 Pred podraďovacou spojkou že sa píše čiarka: Personálne zabezpečenie naďalej spĺňa požiadavky uvedené vo výnose MZ SR teraz a predpokladáme, že aj po 1. 12. 2011 v celom rozsahu (porov. výklad spojky že v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na http://slovniky.juls.savba.sk).

 


Otázka z 07. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu že