Otázka:

Aký je správny slovosled pri písaní titulu, mena a priezviska? Ing. Peter Krásny alebo Ing. Krásny Peter?

Heslá:

titul – meno – priezvisko

Odpoveď:

 

V slovenčine sa na prvom mieste uvádza titul, meno a za ním priezvisko: Ing. Peter Krásny.  Obrátené poradie, t. j. na prvom mieste priezvisko a za ním meno a titul, sa používa v abecedných zoznamoch (v bibliografii, v menných, telefónnych zoznamoch ap.). V tomto prípade však treba oddeliť meno od priezviska a titul od mena čiarkou: Krásny, Peter, Ing. (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, VIII. kap. Interpunkcia, podkap. 2.4. Čiarka, 2.4.4. Iné funkcie čiarky, s. 105). Textová časť citovanej príručky je dostupná na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.

 

 


Otázka z 09. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 16. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu titul – meno – priezvisko