Otázka:

Je správne, keď v médiách používajú slovné spojenie "príde mi to ľudské" alebo "príde mi to pochopiteľné" namiesto spojenia "pripadá mi to..."?

Heslá:

príde mi to čudné, prísť, prichodiť, pripadať, vidieť sa, javiť sa, zdá sa, považujem, podľa mňa, pokladať, považovať

Odpoveď:

O slovnom spojení príde mi to sa písalo v príspevku publikovanom v časopise Slovenského syndikátu novinárov Fórum. Tu je jeho znenie:

Príde mi to čudné?

Pri hodnotení a komentovaní určitých javov, situácií a pod. alebo pri vyjadrovaní pocitov sa pomerne často stretáme s formuláciami ako príde mi to čudné, príde mi to nevhodné, príde mi to veľmi milé, príde mi to trošku zvláštne, príde mi to odtrhnuté od reality, príde mi to ako zlatá stredná cesta, príde mi to ako závisť zo strany kritikov, príde mi to ako forma zábavy na pár minút, príde jej to hlúpe, príde nám to úplne prirodzené, príde nám to ako forma vydierania, aj to im príde veľa?

Na mnohých používateľov slovenčiny pôsobia takéto slovné spojenia rušivo. Je to preto, že sloveso prísť je dokonavé, čiže vyjadruje dokončený, uzavretý dej, a preto svojimi prítomníkovými tvarmi nemôže vyjadriť aktuálnu prítomnosť, ale iba budúci dej, napr. prídem domov, príde k nám nový učiteľ, tovar príde zajtra, prídu prudké lejaky, prídeme k peniazom, prídu o majetok, do minúty príde na ňu spánok. Sloveso prísť je v týchto slovných spojeniach synonymné so slovesom dôjsť a uplatňuje sa vo významoch „pohybom sa niekam dostať, pribudnúť do kolektívu, byť dodaný, nastať, získať, stratiť, zmocniť sa“. V slovných spojeniach uvedených na začiatku však ide o komunikovanie aktuálneho, prítomného postoja, dojmu, pocitu, ktorý nemožno formulovať tvarmi slovesa prísť vyjadrujúcimi iné významy a orientujúcimi dej alebo stav do budúcnosti. Prítomný dojem, postoj či pocit vyjadrujeme prítomníkovými tvarmi nedokonavých slovies zdať sa, prichodiť, pripadať, vidieť sa, javiť sa, byť alebo inými slovesami, napr. zdá sa (prichodí, pripadá) mi to čudné, zdá sa (vidí sa, javí sa) mi to nevhodné, zdá sa (prichodí, pripadá) mi to veľmi milé (trošku zvláštne, odtrhnuté od reality), považujem to za zlatú strednú cestu, je to podľa mňa zlatá stredná cesta, pokladám to za závisť zo strany kritikov, považujem to za formu zábavy na pár minút, zdá sa nám to úplne prirodzené, je to pre nás úplne prirodzené, považujeme to za formu vydierania, je to podľa nás forma vydierania, aj to sa im zdá (vidí) veľa?, aj to je pre nich veľa?


Otázka z 21. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu príde mi to čudné