Otázka:

Správne je zatepľovanie alebo zateplovanie a prídavné meno zatepľovací alebo zateplovací?

Heslá:

zatepľovať, zatepľovanie, zatepľovací, obaľovať, vyčísľovať

Odpoveď:

Správne je sloveso zatepľovať, od ktorého je odvodené slovesné podstatné meno zatepľovanie a prídavné meno zatepľovací (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2013 i Krátky slovník slovenského jazyka, 2003; obe príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk). Dokonavé sloveso zatepliť i nedokonavé sloveso zatepľovať súvisia so slovom teplo, ktorého základ tepl- sa zachoval v oboch slovesách. Vplyvom mäkkej samohlásky i v prípone -iť sa tvrdé l zmenilo na mäkké ľ. To znamená, že v slovese zatepliť je mäkké ľ, ktoré sa zachováva aj v tvare nedokonavého slovesa: zatepliť –  zatepľovať, podobne ako vysvetliť – vysvetľovať, obaliť – obaľovať, vyčísliť – vyčísľovať atď. Takéto zmäkčovanie nastáva aj pri spoluhláskach d, t, n, napr. súlad – zosúladiť  – zosúlaďovať, hustý –  zahustiť – zahusťovať, čierny – začierniť – začierňovať a pod.

 


Otázka z 27. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zatepľovať