Otázka:

Aký tvar má priezvisko "Holúbek" v 6. páde? Je správne Holúbekovi alebo Holúbkovi?

Heslá:

Holúbek – Holúbka – Holúbkovi, priezviská zakončené na -ec -ek -ok

Odpoveď:

Pri skloňovaní mužských priezvisk zakončených na -ec, -ek a -ok vkladná samohláska e, o sa buď zachováva, alebo vypadáva. Vkladná samohláska zvyčajne vypadáva, ak sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Škorec – Škorca, Nemec – Nemca, Komárek – Komárka, Urbánek – Urbánka, Pastorok – Pastorka. Ak sa takáto súvislosť živo nepociťuje, vkladná samohláska sa pri skloňovaní zachováva, napr. Perec – Pereca, Fusek – Fuseka. V niektorých priezviskách sa samohláska e pri skloňovaní zachováva alebo vypadáva podľa toho, ako je to zaužívané v rodinnej tradícii, a tomu zodpovedá aj podoba ženského priezviska, napr. Hudec – Hudeca/Hudca – Hudecová/Hudcová, Janek – Janeka/Janka – Janeková/Janková. Mužské priezvisko Holúbek súvisí so slovom holub, preto by vkladná samohláska e pri skloňovaní tohto priezviska mala vypadávať: Holúbka, Holúbkovi. Ako sme povedali, svoju úlohu tu zohráva aj rodinná tradícia. Podrobnejšie sa o skloňovaní mužských priezvisk, resp. o ich prechyľovaní dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v Prehľade tvorenia ženských priezvisk na s. 127 – 130. Táto príručka je sprístupnená na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Pravidlá slovenského pravopisu → textová časť. Ďalšie lexikografické príručky nájdete na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk.

 


Otázka z 06. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 04. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Holúbek – Holúbka – Holúbkovi