Otázka:

Ktorý tvar slovesa byť je správny v nasledujúcich vetách? Najčerstvejšia zelenina a ovocie je/sú na trhovisku. Kvalita a chuť je/sú garanciou spokojnosti.

Heslá:

zelenina a ovocie sú, byt, kvalita a chuť sú, byť – je – sú

Odpoveď:

Podobu prísudku pri viacnásobnom podmete ovplyvňujú viaceré činitele, a to jeho postavenie vo vete vzhľadom na podmet, druh podmetu (konkrétne podstatné meno, abstraktné podstatné meno), spojenie členov viacnásobného podmetu (hypotaktické, čiže predložkami s, bez, za, namiesto), alebo parataktické, čiže spojkami a, i, aj), pričom často záleží na súhre všetkých činiteľov, aký tvar bude mať prísudok. V príručke E. Bajzíkovej a J. Oravca Súčasný slovenský spisovný jazyk. Syntax (1982) sa píše, že ak je podmet zložený z konkrétnych podstatných mien v spoločnej činnosti a prísudok stojí za podmetom, prísudok býva v množnom čísle, napr. Haruľa i čaj rozvoniavali po celom dome. – Štefan s Dorou ich vyprevadili až na dvor. Podľa uvedenej zásady prísudok v prvej vete bude v množnom čísle: Najčerstvejšia zelenina a ovocie sú na trhovisku. Podobu prísudku v druhej vete takisto určuje jeho pozícia vo vete, preto tvar slovesa byť bude v množnom čísle: Kvalita a chuť sú garanciou spokojnosti.

 


Otázka z 13. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zelenina a ovocie sú