Otázka:

Čo znamená výraz: syntagmaticko-paradigmatické?

Heslá:

syntagmatický, syntagma, syntagmatika, paradigmatický, paradigma

Odpoveď:

Slovo syntagmatický súvisí s termínom syntagma i s termínom syntagmatika. Syntagma, čiže sklad, je popri vete druhý základný typ syntaktickej konštrukcie, ktorá vzniká predovšetkým spojením určovacieho a určovaného člena, resp. spojením dvoch alebo viacerých plnovýznamových slov. Syntagmatika je náuka o spájaní slov do syntagiem a viet a o syntagmatických vzťahoch. Prídavné meno paradigmatický súvisí s termínom paradigma, ktorým sa označuje súbor slov s rovnakým skloňovaním alebo časovaním, čiže gramatický vzor, ako aj súbor foriem jedného slova pri jeho skloňovaní alebo časovaní (napr. slovo chlap má paradigmu s 12 tvarmi jednotného a množného čísla). Podrobne sa o danej problematike dočítate v gramatických príručkách a učebniciach.

           


Otázka z 15. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 12. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu syntagmatický