Otázka:

Ako možno rozlíšiť prídavné mená od trpných príčastí?

Heslá:

adjektivizácia

Odpoveď:

Základným slovnodruhovým významom slovesa je vyjadrovanie procesuálnosti, kým základným slovnodruhovým významom prídavného mena (adjektíva) je vyjadrovanie kvalitatívnosti. Príčastie je špecifické tým, že je nositeľom niektorých vlastností slovesa a prídavného mena. Zo slovesných kategórií má lexikálno-gramatickú kategóriu vidu a intencie slovesného deja, z kategórií prídavného mena má kategóriu zhody, ktorej na formálnej rovine zodpovedá podoba zhodná s podobou prídavného mena. Otázka, ktorú ste nastolili, preto nie je jednoduchá. Súvisí s procesom adjektivizácie tzv. n/t-príčastí, t. j. s procesom vzniku adjektívnych príčastí alebo príčasťových adjektív (prídavných mien), resp. s adjektivizáciou ako procesom vzniku prídavných mien z príčastí. V prvom prípade príčastia fungujú ako prídavné mená, pričom si zachovávajú príslušnosť k slovesnej paradigme (napr. zatúlaný pes, porozhadzované fľaše, uháčkovaná čiapka), v druhom prípade ide o premenu príčastí na prídavné mená (napr. vydatá žena, opitý človek, pletené šaty).

Bližšie sa o danej problematike dočítate v publikácii J. Horeckého, K. Buzássyovej, J. Bosáka a kol. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (Veda 1989, s. 200 – 211). Táto príručka je sprístupnená na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www. juls.savba.sk/ediela/dynamika/sszss.pdf.


Otázka z 26. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 25. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu adjektivizácia