Otázka:

Aké je najnovšie skloňovanie podstatných mien mytologického pôvodu? Ako sa skloňuje napr. Hekules v datíve - Herkulesovi alebo Herkulovi? A kedy vyšla táto úprava?

Heslá:

antické mená, grécke mená, Herkules - Herkulesa i Herkula

Odpoveď:

Na skloňovaní antických mien sa nič nezmenilo. Pri skloňovaní mužských gréckych mien zakončených na -es, -as, -os, ako aj mien latinského pôvodu zakončených na -us z antického obdobia uvedené zakončenia pri skloňovaní odpadávajú, napr. Sofokles – Sofokla, Pytagoras – Pytagora, Sizyfos – Sizyfa, Ovídius – Ovídia. V zdomácnených menách a v novogréckych osobných menách sa tieto zakončenia zachovávajú, napr. Július – Júliusa, Lichardus – Lichardusa, Zacharides – Zacharidesa, Manolis Glezos – Manolisa Glezosa. Pri niektorých menách z antického obdobia sa uplatňuje väčšia miera zdomácnenia, ktorá sa prejavuje v tom, že ich zakončenie sa pri skloňovaní buď vynecháva, alebo zachováva, napr. Hádes – Háda i Hádesa, Bakchus – BakchaBakchusa, Zeus – DiaZeusa (pri tomto mene je zdomácnenie ešte zosilnené zachovávaním jeho slovného základu). Dvojaké skloňovanie sa uplatňuje i pri antickom mene Herkules, o čom sa možno presvedčiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), kde sa pri mene Herkules uvádza prípona genitívu -a, čiže Herkulesa, i zakončenie -la, čiže Herkula. Citovaná príručka je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnená na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk.

 


Otázka z 29. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu antické mená