Otázka:

Môžeme povedať aj "Peter zajtra prichádza" alebo iba "Peter zajtra príde"?

Heslá:

prichádzať, prísť

Odpoveď:

Príslovka času zajtra orientuje dej do budúcna, preto v citovanej vete nemožno použiť nedokonavé sloveso prichádzať (Peter zajtra prichádza), ktoré vyjadruje prebiehajúci, plynúci dej. Vo vete sa uplatňuje tvar  dokonavého slovesa prísť – Peter zajtra príde. Sloveso prichádzať môžeme použiť na sprítomnenie budúceho deja, ak ho konkretizujeme vhodnou príslovkou alebo príslovkovým určením, napr. Peter dnes prichádza vlakom o štvrtej, ďalej možno nedokonavé sloveso prichádzať použiť na vyjadrenie opakovanosti deja, napr. Peter prichádza každý týždeň na konzultácie, alebo na vyjadrenie stálej vlastnosti, stálosti stavu: Peter prichádza vždy dobre naladený.

 


Otázka z 23. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 02. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prichádzať