Otázka:

Je slovo hosťka spisovné?

Heslá:

hostka, hosť

Odpoveď:

Potrebu vytvorenia prechýlenej ženskej podoby hostka (nie hosťka) od podstatného mena hosť si vyžiadala jazyková prax, predovšetkým pracovníkov niektorých elektronických médií. Slovo hostka, ktoré sa utvorilo pridaním prípony -ka k základu hosť (pričom nastala alternácia spoluhlásky ť na t), sa uvádza aj v základných kodifikačných príručkách. Prvýkrát sa slovo hostka zaradilo do tretieho vydania Krátkeho slovníka slovenského jazyka v r. 1997 a do druhého vydania Pravidiel slovenského pravopisu v roku 1998. 

Na záver však treba pripomenúť, že pri slove hostka sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka uvádza štylistický kvalifikátor zriedkavé slovo a že slovom hosť možno i naďalej pomenúvať nielen muža, ale aj ženu.

 


Otázka z 19. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 19. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hostka