Otázka:

Je správne používať slovo "rád" na označenie mimocirkevných hnutí a aktivít, tak ako to použil redaktor TA3 v relácii Svet+ v reportáži venovanej masovým demonštráciám aktivistov proti kapitalizmu, ktoré sa konali v USA? Autor relácie v odpovedi na moju otázku obhajuje správnosť užívania slova "rád" neobvykle - "nový svetový rád", čo ale považujem za zavádzajúce.

Heslá:

nový svetový rád, rád, nový svetový poriadok

Odpoveď:

Anglickým názvom New World Order, po nemecky Neue Weltordnung, česky nový světový řád, sa označuje projekt elitnej globalistickej skupiny (bankárov, politikov, vedcov, priemyselníkov ap.), ktorého cieľom je vytvorenie systému celosvetového vládnutia založeného na novom usporiadaní sveta s jednotnou vládou, armádou, ekonomikou a menou. Anglické slovo order je polysémantické; Velký anglicko-český slovník (3. zv., 1992) zachytáva 18 jeho významov, z ktorých v súvislosti s Vašou otázkou uvádzame prvých šesť: 1. řád (pořádek; řehole; odznak; systematická skupina; organizace rytířů), 2. pořádek, 3. pořadí, pořádek, uspořádání, 4. klid, pořádek, obvyklý řád, 5. rozkaz, nařízení, příkaz, směrnice, 6. společenská vrstva, třída (úplný výpočet významov porov. v cit. slovníku). Slovník spisovního jazyka českého (5. zv., 1989) definuje slovo řád takto: 1.souhrn zásad, pravidel, podle nichž se něco děje nebo koná; pořádek:mravní řád; staré selské řády (Mart.);  jest ještě vyšší řád než zákon našeho bytí (Olb.); práv. soubor norem určitého oboru:řád jednací, volební, pracovní, provozní, studijní, školní, domovní aj.; voj. vojenské řády předpisy základního významu upravující činnost vojsk:polní řád; bojový řád; dopr. jízdní, letový řád uspořádání provozu veřejných dopravních prostředků; 2. uspořádání, způsob uspořádání, organizace něčeho; pořádek, systém:řád přírody; společenský, hospodářský řád společenskoekonomická hospodářská formace;prvobytně pospolný, feudální, kapitalistický, socialistický řád; 3. společnost, sdružení lidí spojených urč. pravidly, často (v círk. organizaci) žijících společně a nosících stejný šat, odznak ap.:podvazkový řád; mnišské řády řehole;jezuitský řád; řád německých rytířů; 4. vyznamenání projevené odznakem: Řád republiky; Řád práce; Řád bílého lva;
5. utřídění, zařazení bytostí, věcí, jevů do něj. souboru podle jejich hodnoty:vědec prvního řádu (Z. Nej.) vynikající, čelný; hotel třetího řádu podřadný;práce nižšího řádu; událost, senzace prvního řádu;bot., zool. systematická skupina zahrnující vývojově příbuzné čeledi:řád růžokvětých; řád šelem, pěvců; mat. řád číslice její umístění v čísle.

            Ako vyplýva z výkladu, anglické slovo order sa sémanticky prekrýva s českým slovom řád vo významoch 1. súhrn zásad, pravidiel; poriadok, 2. usporiadanie, spôsob usporiadania; poriadok, 3. združenie ľudí spojených určitými pravidlami. Názvom New World Order sa nepomenúva organizácia, hnutie či skupina osôb, ale spôsob, systém usporiadania sveta, resp. idea založená na novom usporiadaní sveta. Tento názov preto nemožno prekladať do slovenčiny ako nový svetový rád, keďže podstatným menom rád sa v slovenčine označuje združenie ľudí spojené istými pravidlami, obyčajne cirkevnými, rehoľa (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). V tomto prípade ide o spôsob spoločenského usporiadania a anglickému slovu order zodpovedá slovo poriadok, ktorého jeden z významov je „spoločenské zriadenie, systém“ (porov. citovaný slovník). Slovenským ekvivalentom anglického názvu New World Order je teda nový svetový poriadok. Slovo poriadok, česky pořádek sa uvádza ako synonymný výraz aj vo výklade slova řád v Slovníku spisovního jazyka českého, ako aj v Anglicko-českom slovníku. Nevhodnosť použitia slova rád namiesto slova poriadok v uvedenom názve potvrdzuje i jeho nemecký ekvivalent Neue Weltordnung; slovo Ordnung má v nemčine významy: 1. poriadok, 2. biol. trieda, 3. spoločenský poriadok, 4. práv. predpis, nariadenie, 5. (v spojení s čísl.) stupeň, trieda, kým slovo Orden má význam „rád, rehoľa“ a „rad, vyznamenanie“ (porov. Nemecko-slovenský slovník, 1981). Německo-český slovník (1966) uvádza tieto významy slova Ordnung: 1. rovnání, pořádání, 2. pořádek, 3. řád, režim, 4. pořad, 5. zool. bot. řád, třída a pri slove Orden význam 1. řád, řehole, 2. řád (vyznamenání).

Z toho, čo sme uviedli, vyplýva, že Vaše upozornenie redaktora TA3, že v relácii Svet+ 19. 11. 2011 v reportáži venovanej masovým demonštráciám aktivistov proti kapitalizmu, ktoré sa konali v USA, sa pod vplyvom češtiny v sprievodnom titulku chybne použilo slovo rád namiesto slova poriadok, bolo opodstatnené. Treba zároveň povedať, že názov Nový svetový rád použitý v titulku, ktorý sa objavoval ako leitmotív reportáže a následného rozhovoru s politológom, bol použitý nevhodne aj z obsahovej stránky, keďže ani v reportáži, ani v rozhovore sa nijakým spôsobom nespomenula táto politická doktrína.

Na záver možno ešte dodať, že v textoch na internete sa popri nesprávnej, resp. nespisovnej podobe nový svetový rád rovnako frekventovane používa i korektná podoba nový svetový poriadok.

 


Otázka z 20. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 07. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nový svetový rád