Otázka:

Mestská časť Rusovce nazvala jednu zo svojich nových ulíc Firmova, podľa rímskeho prefekta Máriusa Firmusa. Je správne skrátenie názvu ulice a vynechanie koncovky -us?

Heslá:

Marius Firmus – Firmova ulica, -us

Odpoveď:

Pri skloňovaní mužských mien latinského pôvodu zakončených na -us, ako aj gréckych mien zakončených na -es, -as, -os z antického obdobia tieto zakončenia pri skloňovaní odpadávajú, napr. Marcus Aurelius – Marca Aurelia, Marcus Antonius – Marca Antonia, Gaius Iulius Caesar – Gaia Iulia Caesara, Ovídius – Ovídia, Prometeus – Prometea, Sofokles – Sofokla, Pytagoras – Pytagora, Sizyfos – Sizyfa. Tieto zakončenia sa zachovávajú v zdomácnených menách a v novogréckych osobných menách, napr. Július – Júliusa, Lichardus – Lichardusa, Zacharides – Zacharidesa, Manolis Glezos – Manolisa Glezosa. Pri niektorých menách z antického obdobia sa uplatňuje väčšia miera zdomácnenia, ktorá sa prejavuje v tom, že ich zakončenie sa pri skloňovaní buď vynecháva, alebo zachováva, napr. Hádes – Háda i Hádesa, Bakchus – BakchaBakchusa, Herakles – Heraklesa Herakla, Zeus – DiaZeusa (pri tomto mene je zdomácnenie ešte zosilnené zachovávaním jeho  slovného základu). Keďže na území Rusoviec bol v čase rímskeho impéria vybudovaný menší vojenský tábor a civilná osada,  je prirodzené, že niektoré ulice tejto bratislavskej mestskej časti sú pomenované po osobách spojených s touto časťou jej histórie. Podľa zásady formulovanej na začiatku sa mená týchto osôb skloňujú s vynechávaním koncového -us, čiže Marius Firmus – Maria Firma, Titus Flavius Domicianus – Tita Flavia Domiciana. Mená niektorých rímskych panovníkov majú zdomácnenú podobu, napr. Publius Aelius Hadrianus – Hadrián, Caesar – Cézar. Privlastňovacie prídavné mená sa od antických mien tvoria tak, že privlastňovacie prípony -ov, -ova, -ovo, -ovi, -ove sa pridávajú k tej podobe mena, ktorá ostáva ako slovotvorný základ pri skloňovaní. To znamená, že ak pri skloňovaní koncové -us vypadáva, vypadáva aj pri odvodzovaní: Marcus Aurelius – Marcov Aureliov predchodca, Marcus Antonius – Marcova Antoniova matka, Caesar – Caesarovo víťazstvo, Ovídius – Ovídiove básne, Prometeus – Prometeov oheň, Sofokles – Sofoklova dráma, Pytagoras – Pytagorova veta, Sizyfos – Sizyfova práca, tak aj Marius Firmus –  Firmova ulica.

 


Otázka z 23. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 08. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Marius Firmus – Firmova ulica