Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo NESLOVANIA?

Heslá:

Slovák/Neslovák, Maďar/Nemaďar, Rakúšan/Exrakúšan, Slovan/Praslovan, Západoslovák, Východoslovák, Európan, Stredoeurópan, Američan, Juhoameričan, Austrálčan/Praaustrálčan

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu (Veda 2000) sa v kapitole o písaní veľkých písmen uvádza, že národné a kmeňové mená a mená príslušníkov iných etnických skupín, obyvateľské mená utvorené od vlastných mien sa píšu s veľkým začiatočným písmenom, napr. Slovák, Neslovák, Srb, Lužický Srb, Bulhar, Protobulhar, Maďar, Nemaďar, Nemec, Ultranemec, Ukrajinec, Poloukrajinec, Rakúšan, Exrakúšan, Žid, Hind, Róm, Goral, Valach, Slovan, Praslovan, Západoslovan, Západoslovák, Východoslovák, Európan, Stredoeurópan, Američan, Juhoameričan, Austrálčan, Praaustrálčan ap. Označenia osôb typu Neslovák, Neslovan, Nemaďar, Nepoliak, Nežid, Neróm, Nebratislavčan sa používajú ako opozitné pomenovania k pomenovaniam príslušníkov národov, národností, etnických skupín či obyvateľov. Záporová predpona ne- v nich vyjadruje protikladný, resp. vylučovací význam voči tomu, čo sa pomenúva základovým vlastným menom (napr. Neróm – kto nepatrí k rómskej národnosti, príslušník inej ako rómskej národnosti, Neslovan – príslušník národa nepatriaceho do skupiny slovanských národov, Nebratislavčan – obyvateľ inej obce ako Bratislavy). Písanie veľkého začiatočného písmena sa v takýchto pomenovaniach presúva zo základového vlastného mena na záporovú časticu ne-. Takto utvorené opozitné pomenovania príslušníkov jednotlivých národov a pod. nahrádzajú opisné formulácie, ktoré by sa museli inak použiť na vyjadrenie príslušného vzťahu. V Pravidlách slovenského pravopisu sa v tejto súvislosti ešte dodáva, že zložené slová, v ktorých sa pomenovania príslušníkov národov a obyvateľské mená spájajú so slovami tiež, hurá, hej, kvázi a pod., majú štylisticky podfarbený (ironický) význam a píšu sa s malým začiatočným písmenom, napr. tiežslovák, tiežbratislavčan, huránemec, hejslovák, kvázifrancúz. S malým začiatočným písmenom sa píšu aj pomenovania utvorené od národných a kmeňových mien alebo obyvateľských mien na označenie stúpencov, prívržencov, napr. pansláv, pangermán, profrancúz, slavianofil, maďarofil, maďarofób atď. (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, VI. Písanie veľkých písmen, podkap. 1.3.1. Mená ľudí a živých bytostí, bod 2, s. 56 – 57).

Citovaná príručka je v elektronickej podobe prístupná na stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk.


 


Otázka z 30. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Slovák/Neslovák