Otázka:

V akých súvislostiach sa používajú slová "nosičstvo" a "nositeľstvo"?

Heslá:

nosič, nositeľ, nositeľstvo

Odpoveď:

Slová nosič nositeľ sú vo význame „kto, čo niečo rozširuje, prenáša“ synonymné (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). V súvislosti s prenášaním choroby, infekcie a pod. sú slová nosič nositeľ zameniteľné. Ak ide o prenos genetických vlastností, tu sa používa slovo nositeľ a odvodené slovo nositeľstvo.

Citovaný slovník je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnený na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Lexikografické príručky alebo skráteným prístupom http://slovniky.juls.savba.sk. Na našej webovej stránke je uvedený aj kontakt na jazykovú poradňu.

 


Otázka z 06. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu nosič