Otázka:

Deťom v materskej škole som položila otázku: Čo si dneska robila? Použila som správne slovo dneska?

Heslá:

dneska, dnes

Odpoveď:

V lexikografických príručkách slovenského jazyka, ktoré sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, sa príslovka dneska hodnotí ako hovorové synonymum príslovky dnes. Aj hovorové výrazy sú súčasťou spisovnej slovenčiny a bežne sa používajú v komunikácii v materskej škole. Na druhej strane by asi bolo vhodnejšie, keby si deti vo veku, keď sa utvára ich jazykové povedomie, osvojili predovšetkým štylisticky neutrálny výraz dnes.


Otázka z 26. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dneska