Otázka:

Podstatné mená osvojenie a osvojovanie (vedomostí) sa majú používať bez zvratného si alebo treba písať osvojenie si/osvojovanie si vedomostí?

Heslá:

osvojenie, osvojovanie

Odpoveď:

Slovesá osvojiť si aj osvojovať si sú zvratné. Vo všeobecnosti však platí, že slovesné podstatné meno zvratných slovies zvyčajne nemá morfému sa, si. Podoby s morfémami sa, si sa používajú vtedy, ak treba odlíšiť zvratné sloveso od nezvratného, napr. v spojení niekto si zamieňa predvádzanie spoločných výsledkov s predvádzaním sa. V spojeniach (trvalé) osvojenie vedomostí, zručností a návykov alebo (interdisciplinárne) osvojovanie vedomostí Vám odporúčame uvádzať slovesné podstatné mená bez morfémy si.


Otázka z 26. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu osvojenie