Otázka:

Je pojem slapové javy spisovný? Podľa česko-slovenského slovníka sa slovo slap aj do slovenčiny prekladá ako slap.

Heslá:

slap, perej, príliv a odliv, kaskáda, stupňovitý vodopád, riečny prah

Odpoveď:

Nevieme, aké vydanie česko-slovenského slovníka máte na mysli, ale Česko-slovenský slovník (Veda, 1979) zachytáva slovo slap v dvoch významoch, pričom v oboch prípadoch uvádza rozličné slovenské ekvivalenty. Slovo slap v prvom význame slovník hodnotí ako trocha zastarané a v slovenčine mu zodpovedá slovo perej, v druhom, geografickom význame českému slovu slapy zodpovedá slovenský výraz príliv a odliv. Novší Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost (Academia 2007) pri slove slap, v množnom čísle slapy, v prvom význame uvádza kvalifikátor zastarané slovo a vykladá ho synonymným výrazom peřeje. Slová slap, slapy sú teda české výrazy s uvedenými slovenskými ekvivalentmi. Synonymami slova perej sú výrazy kaskáda, stupňovitý vodopád alebo riečny prah. Slovenské ekvivalenty českého prídavného mena slapový sa odvodzujú od príslušného slovenského ekvivalentu slova slap.


Otázka z 20. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slap