Otázka:

Volám sa Vašek. Na diplome má byť Vaškovi alebo Vašekovi?

Heslá:

Vašek - Vaškovi/Vašekovi

Odpoveď:

Pri slovenských mužských priezviskách zakončených na -ec, -ek, -ok vo všeobecnosti platí, že priezviská, ktoré významovo zreteľne súvisia s inými menami alebo so všeobecnými podstatnými menami, sa skloňujú s vynechávaním samohlásky e, o, napríklad  Hudec – Hudca, Vlček – Vlčka, Jelínek – Jelínka, Dudok – Dudka. Tak aj pri priezvisku Vašek, ktorésúvisí s rodným menom Vašek, možno predpokladať skloňovanie s vynechávaním samohlásky e, t. j. Vaškovi (tak ako pri skloňovaní rodného mena). Pri skloňovaní mužských priezvisk s uvedeným zakončením sa však zohľadňuje aj rodinný úzus, teda tradícia, ako sa v konkrétnej rodine priezvisko skloňuje. Ak sa vo Vašej rodine skloňuje tradične Vaše priezvisko so zachovávaním samohlásky e a ženy vo Vašej rodine nemajú priezvisko Vašková ale Vašeková, môže sa pri skloňovaní Vášho mena na diplome uviesť tvar datívu Vašekovi.

Vzhľadom na to, že pri vypisovaní diplomu môže dôjsť k nejasnostiam, odporúčame Vám, aby ste na študijnom oddelení pripomenuli, ako sa Vaše priezvisko skloňuje (ako ho majú uviesť na diplome).


Otázka z 26. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 01. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Vašek - Vaškovi/Vašekovi