Otázka:

Ako sa skloňujú slová končiace na -us? Napr. život podmorských organizmov a nie organizmusov? Ako je to pri dvojslabičných slovách typu vírus, status a pod.? Aj tu koncovka -us odpadne?

Heslá:

organizmus, vírus, status, -us

Odpoveď:

 Pri skloňovaní slov cudzieho (latinského, gréckeho) pôvodu zakončených na -us toto zakončenie odpadáva alebo sa zachováva podľa miery zdomácnenia. V súčasnosti koncové  -us odpadáva vo všeobecných podstatných menách mýtus, cenzus, konsenzus, tetanus, hymnus, rytmus, rádius, úzus, klérus, rítus, tezaurus, centaurus, exitus, eukalytus, abortus, cerberus, dinosaurus, zachováva sa v zdomácnených všeobecných podstatných menách cirkus, vírus, hubertus, papyrus, tonus, turnus, humus, luxus, chórus, cyprus, kaktus, fókus, fiškus, status. Pri niektorých slovách sa prejavuje kolísanie medzi vynechávaním a zachovávaním -us, porov. asparágus – asparágusu/asparágu. Aj pri slove týfus sa v Pravidlách slovenského pravopisu (1971) i v Príručke slovenského pravopisu (1976) uvádzalo variantné skloňovanie týfusu/týfu; súčasné príručky už uvádzajú iba genitívnu príponu -u, čiže týfusu (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, a Krátky slovník slovenského jazyka, 2003). Koncové -us vypadáva vždy v slovách zakončených na -izmus.

 Pokiaľ ide o vlastné mená zakončené na -us, pri skloňovaní mien latinského alebo gréckeho pôvodu z antického obdobia koncové -us zvyčajne odpadáva, napr. Spartakus – Spartaka, Ovídius – Ovídia, Marcus Aurelius – Marca Aurelia, Marcus Antonius – Marca Antonia, Gaius Iulius Caesar – Gaia Iulia Caesara, Titus – Tita, Prometeus – Prometea. Pri niektorých menách z antického obdobia sa uplatňuje väčšia miera zdomácnenia, ktorá sa prejavuje v tom, že ich zakončenie sa pri skloňovaní buď vynecháva, alebo zachováva, napr. Bakchus – Bakcha/Bakchusa, Cerberus – Cerbera/Ceberusa, Zeus – Zeusa/Dia (pri tomto mene je zdomácnenie ešte zosilnené zachovávaním jeho slovného základu na rozdiel od gréčtiny, kde pri skloňovaní nastáva zmena slovného základu). V zdomácnených osobných menách a priezviskách sa -us zachováva: Július – Júliusa, Lichardus – Lichardusa.           

Súčasné Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na www.slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 22. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu organizmus