Otázka:

Aký je slovenský ekvivalent českého výrazu tázat se? Aký je jeho tvar v prítomnom čase činnom a v minulom čase činnom aj trpnom?

Heslá:

tázat se, spytovať sa, opytovať sa, pýtať sa, spytujúc sa, opytujúc sa, pýtajúc sa

Odpoveď:

Českému nedokonavému slovesu tázat se v slovenčine zodpovedajú nedokonavé slovesá spytovať sa, opytovať sa, pýtať sa. Aktívny tvar prechodníka od týchto slovies je spytujúc sa, opytujúc sa, pýtajúc sa. V staršom spisovnom úze sa používali aj opisné pasívne tvary prechodníka utvorené z prechodníka pomocného slovesa byť a trpného príčastia významového slovesa. Tieto tvary mali nedokonavé aj dokonavé činnostné slovesá s akuzatívnou predmetovou väzbou: súc spytovaný, súc opytovaný, súc pýtaný; súc spýtaný, súc opýtaný. Od dokonavých slovies sa používali aj pasívne prechodníky byvši spýtaný, byvši opýtaný. V dnešnej spisovnej norme sa v úlohe trpného prechodníka používa samo trpné príčastie. Z pôvodného opisného tvaru sa vypustilo pomocné sloveso: súc spytovaný, súc opytovaný, súc pýtaný → spytovaný, opytovaný, pýtaný; súc (byvši) spýtaný, súc (byvši)  opýtaný → spýtaný, opýtaný.

 


Otázka z 23. 12. 2011 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tázat se