Otázka:

Ako sa skloňuje slovo e-mail?

Heslá:

e-mail

Odpoveď:

 

Keď sa anglické slová e-mail, email udomácnili v slovnej zásobe slovenčiny, z hľadiska skloňovania sa zaradili do skupiny rovnako zakončených prevzatých slov ako email (vo význame „vrchná lesklá náterová hmota“), detail, koktail/kokteil, ktoré sa skloňujú pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu -e, teda na emaile, o detaile, v kokteile. V Pravidlách slovenského pravopisu (1998, 2010, 2013), v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – H (2006) sa preto pri slovách e-mail, email uvádza lokálová prípona -e. Väčšina prevzatých slov zakončených na l však má v lokáli jednotného čísla príponu -i, napr. tunel – v tuneli, hotel – o hoteli, flanel – na flaneli. Akiste aj pod ich vplyvom sa prípona -i začala používať aj pri slovách e-mail, email, mail, mejl. Túto skutočnosť už reflektuje Slovník súčasného slovenského jazyka M – N (2015, pozri www.slovnik.juls.savba.sk ), kde sa pri slovách mail, mejl uvádza variantná prípona -li/-le. Analogicky možno tieto prípony použiť aj pre slovo e-mail, resp. email.

 

Slovo e-mail (aj v podobách email, mail, mejl) má teda v jednotlivých pádoch tieto tvary: v jednotnom čísle e-mail – do e-mailu – k e-mailu – e-mail – o e-maili/o e-maile s e-mailom; v množnom čísle e-maily – do e-mailov – k e-mailom – e-maily – o e-mailoch – s e-mailmi. 

 

 


Otázka z 04. 11. 2008 bola zodpovedaná dňa 05. 11. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu e-mail