Otázka:

Je správne používať medicínske výrazy urtikária a urtikariálny, keď sa uvádzajú iba v nekodifikovanom slovníku?

Heslá:

urtikária, urtikariálny

Odpoveď:

Výkladové slovníky slovenčiny (Slovník slovenského jazyka, 6 zv. 1959 – 1968, Krátky slovník slovenského jazyka, 4. vyd. 2003, Slovník súčasného slovenského jazyka, 1. zv., 2006, 2. zv., 2011) zachytávajú podľa typu a koncepcie reprezentatívnu časť slovnej zásoby vrátane odbornej lexiky. Nemôžu obsiahnuť a zaznamenať termíny zo všetkých vedných odborov a nie je to ani ich úlohou či cieľom. Na to slúžia príslušné terminologické slovníky a slovníky cudzích slov, ktoré zachytávajú výraznú časť odbornej lexiky. Medicínsky výraz urtikária, z lat. urticaria, a odvodené prídavné meno urtikariálny zaznamenávajú medicínske slovníky i slovníky cudzích slov. Je samozrejmé, že príslušníci jednotlivých vedných odborov v prácach používajú terminológiu svojho odboru, pričom uprednostňujú cudzie, resp. medzinárodné termíny, v prípade medicíny latinské.

 


Otázka z 16. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 18. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu urtikária