Otázka:

Ako sa skloňuje slovo hotel v lokáli jednotného čísla?

Heslá:

hotel, panel, tunel, originál, seriál, kontajner

Odpoveď:

Slovo hotel sa skloňuje podľa vzoru dub, ale v lokáli (6. páde) jednotného čísla má pádovú príponu -i ako vzor stroj v hoteli. Takéto skloňovanie sa uplatňuje pri slovách cudzieho pôvodu, napr. panel – na paneli, tunel – v tuneli, originál – v origináli, seriál – v seriáli, server – na serveri, kontajner – v kontajneri. Pádová prípona lokálu jednotného čísla sa pri týchto slovách uvádza v lexikografických príručkách, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk.

(Zároveň dopĺňame informáciu, že v lokáli jednotného čísla v slovenčine nie je pádová prípona -y pri nijakom vzore, možné sú iba tieto pádové prípony: -e, napr. na dube, o žene, v meste, -i, napr. na dlani, v kosti, na srdci, v stroji, v hoteli, na ulici, -ovi, napr. o chlapovi, o hrdinovi, , napr. na vysvedčení, -ati, napr. o dievčati, alebo -u, napr. v mlieku, na Slovensku.)  

 


Otázka z 29. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 7 odpovedí k heslu hotel