Otázka:

Aký je rozdiel medzi prídavnými menami analytický a analyzačný? A čo prídavné meno analýzny, je spisovné? Môžem používať spojenie analýzny list?

Heslá:

analytický, analyzačný, analýza, analýzny

Odpoveď:

V slovníkoch sa uvádzajú prídavné mená analytický vo význame „založený na analýze“a analyzačný v podobnom význame „súvisiaci s analýzou“. Niekedy sa stáva, že sa v praxi vyskytne také slovné spojenie, v ktorom nemožno použiť prídavné meno zachytené v slovníkoch, pretože nemá žiadaný význam. Vtedy používatelia jazyka zvolia podobu prídavného mena, ktorá sa síce v príručkách neuvádza, no vystihuje potrebný význam a zo slovotvorného hľadiska ju nemožno úplne odmietnuť. Takou je i podoba vzťahového prídavného mena analýzny, ktorú uvádzate vo svojom e-maile. Bola utvorená z podstatného mena analýza pomocou prípony -ný, podobne ako napríklad prídavné meno syntézny zo syntéza, expertízny expertíza, hysterézny hysteréza. Podoba analýzny sa podľa dokladov z internetu používa iba ojedinele. V spojení so slovom list – analýzny list možno toto prídavné meno vysvetliť ako „ktorý obsahuje analýzu, v ktorom je uvedená analýza, ktorý je o analýze“. V rovnakom význame možno popri podobe analýzny pripustiť aj podobu s príponou -ový – analýzový, podobne ako pri prídavných menách krízový kríza, protézový z protéza.


Otázka z 28. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 31. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu analytický