Otázka:

Keď pri podstatnom mene dieťa máme prídavné meno detský, môže sa od podstatného mena decko utvoriť prídavné meno decký?

Heslá:

otcovský, chlapčenský, psí, detský, prídavné mená

Odpoveď:

Od hovorového výrazu decko sa netvorí vlastnostné prídavné meno, tak ako sa netvoria vlastnostné prídavné mená napríklad od hypokoristika ocko, od augmentatív ako psisko, chlapčisko alebo od zdrobnenín dieťatko, chlápätko, chlapčiatko, psíčatko. Súvislosť (vzťah) sa v takýchto prípadoch vyjadruje prídavným menom utvoreným od neutrálneho tvaru podstatného mena. Napr. súvislosť s otcom (bez ohľadu na to, či ho nazveme otec alebo oco) sa vyjadruje prídavným menom otcovský, súvislosť s chlapcom, chlápätkom, chlapčiatkom i chlapčiskom sa vyjadruje rovnako prídavným menom chlapčenský, súvislosť so psom, psiskom i psíčatkom sa vyjadruje prídavným menom psí a aj súvislosť s dieťaťom, deckom dieťatkom sa vyjadruje rovnakým prídavným menom detský.


Otázka z 20. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 27. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu otcovský