Otázka:

Aké slovníky sú sprístupnené v elektronickej podobe a ako sa s nimi pracuje?

Heslá:

slovníky slovenského jazyka online

Odpoveď:

Lexikografické príručky sú sprístupnené na http://slovnik.juls.savba.sk. Ak sa na tejto stránke zadá do vyhľadávača slovo, ktoré jednotlivé slovníky zachytávajú, zobrazia sa ich úplné názvy s príslušnými bibliografickými údajmi. Napr. slovo škola zachytáva Krátky slovník slovenského jazyka (4., doplnené a upravené vydanie, 2003), Pravidlá slovenského pravopisu (3., upravené a doplnené vydanie, 2000), Synonymický slovník slovenčiny (3., nezmenené vydanie, 2004) a starší Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968), ktorý v súčasnosti už nemá kodifikačnú platnosť. Ak sa zadá pôvodom cudzie slovo, napr. existenčný, okrem citovaných slovníkov zaznamenávajúcich toto prídavné meno sa zobrazí aj jeho spracovanie v Slovníku cudzích slov (2., doplnenom a upravenom slovenskom vydaní z r. 2005). Dostupné sú aj prvé tri zväzky Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006, 2011, 2015), ktoré zachytávajú slová od A po N.

 


Otázka z 04. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu slovníky slovenského jazyka online