Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie "obecné zastupiteľstvo"?

Heslá:

obecné zastupiteľstvo

Odpoveď:

Spojenie obecné zastupiteľstvo bez uvedenia názvu obce je iba všeobecné pomenovanie (a to aj vtedy, keď je z textu zrejmé, o ktoré obecné zastupiteľstvo ide) a píše sa s malým začiatočným písmenom, napr. 3. marca 2014 sa obecné zastupiteľstvo uznieslo... a takisto ajv spojení danú vec adresujte obecnému zastupiteľstvu.

Keď sa pri spojení obecné zastupiteľstvo uvádza aj názov obce, ide o vlastné meno, ktoré sa píše s veľkým začiatočným písmenom, napr. 3. marca 2014 sa Obecné zastupiteľstvo v Blahovej uznieslo...


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu obecné zastupiteľstvo