Otázka:

Ako správne rozdelím slovo typografia na slabiky a prečo?

Heslá:

slabiky, typografia

Odpoveď:

Slovo typografia má päť slabík, a to ty-po-gra-fi-a. Samohláska na konci slova tvorí samostatnú slabiku, lebo v slove cudzieho pôvodu typografia nie je na konci slovenská dvojhláska ia, ale dve samohlásky a. Dodávame, že keď rozdeľujeme slovo typografia na konci riadka, nie je vhodné do nasledujúceho riadka oddeliť jednohláskovú slabiku a. Slovo odporúčame rozdeliť na inom mieste. 

            Zásady rozdeľovania slov na slabiky si môžete prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré nájdete v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf (pozri kapitolu V. Rozdeľovanie slov, podkapitolu 2. Na rozhraní slabík...).  


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 12 odpovedí k heslu slabiky