Otázka:

Dobrý deň, ako správne rozdelím slovo typografia na slabiky, a prečo? Platí rovnaké pravidlo aj v češtine?

Heslá:

slabiky, typografia

Odpoveď:

Slovo typografia má päť slabík, a to ty-po-gra-fi-a. Samohláska na konci slova tvorí samostatnú slabiku, lebo v slove cudzieho pôvodu typografia nie je na konci slovenská dvojhláska ia, ale dve samohlásky a. Dodávame, že keď rozdeľujeme slovo typografia na konci riadka, nemôžeme do nasledujúceho riadka oddeliť jednohláskovú slabiku a. Slovo musíme rozdeliť na inom mieste. Keďže sa venujeme výskumu a opisu slovenského jazyka a nepoznáme zásady rozdeľovania slov na slabiky platné v češtine, nemôžeme ich porovnať so slovenčinou. Pravidlá delenia slov v češtine si môžete overiť na stránke Ústavu pro jazyk český AVČR www.ujc.cas.cz v časti Internetová jazyková příručka.

            Zásady rozdeľovania slov na slabiky si môžete prečítať v Pravidlách slovenského pravopisu (2000), ktoré nájdete aj v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf (pozri kapitolu V. Rozdeľovanie slov, podkapitolu 2. Na rozhraní slabík...).  


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 12 odpovedí k heslu slabiky