Otázka:

Je slovné spojenie "podať informáciu" spisovné?

Heslá:

podať, podať informáciu

Odpoveď:

Hoci sa spojenie podať informáciu neuvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je sprístupnený na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk, význam „ústne alebo písomne oznámiť“ sa v slovenčine vyjadruje aj slovesom podať a spojenie podať informáciu zodpovedá spisovnej slovenčine. Správne sú aj spojenia ako podať návrh, podať vysvetlenie, podať svedectvo.


Otázka z 19. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 26. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu podať