Otázka:

Koľko slabík majú slová auto a autobus?

Heslá:

slabiky, auto, autobus

Odpoveď:

Slovo auto má dve slabiky: au-to. Slovo autobus má tri slabiky: au-to-bus.

            Vysvetlenie: Vo všeobecnosti v slovenčine platí, že samohlásky sú nositeľom slabičnosti a v slove je aspoň toľko slabík, koľko je v ňom samohlások. V koreni domácich slov sa samohláskové skupiny (t. j. dve alebo viac samohlások za sebou) nevyskytujú. Môžu byť iba v predponových slovách (napr. za-o-krúh-liť, ná-u-ka), v zložených slovách (napr. se-ba-úc-ta, se-ba-ur-če-nie), ale najmä v cudzích slovách (napr. i-de-a, gym-ná-zi-um, ko-a-lí-ci-a). Ak sa teda vedľa seba vyskytnú dve samohlásky, väčšinou je medzi nimi slabičná hranica a každá samohláska patrí do inej slabiky. V niektorých cudzích slovách však v procese zdomácňovania dochádza k zmene samohláskovej skupiny na jednoslabičné spojenie. Ak slabikotvornú hodnotu stratí prvá samohláska, vznikne dvojhláska, ako sa to stalo napr. v slovách klient, pa-cient-ka či hygiena. Ak slabikotvornú hodnotu stratí druhá samohláska (obyčajne je to u alebo i), vznikne jednoslabičná skupina au, ou, iu, ai, ei, oi, ui. To je prípad slov ako au-to, leu-ko-plast, reu-ma či me-dai-la.


Otázka z 18. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 21. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 12 odpovedí k heslu slabiky