Otázka:

Je správny výraz sebapoňatie alebo sebaponímanie?

Heslá:

sebaponímanie, sebapoňatie, sebapoznanie, sebaobvinenie, sebaurčenie, sebapoznávanie, sebaobviňovanie, sebaskúmanie, sebachápanie, sebavnímanie

Odpoveď:

Z jazykového hľadiska sú správne oba výrazy – sebapoňatie sebaponímanie. Slovo sebapoňatie je zložené slovesné podstatné meno odvodené od dokonavého slovesa poňať a prvej časti seba- (porov. sebapoznanie, sebaobvinenie, sebaurčenie), slovo sebaponímanie je zložené slovesné podstatné meno odvodené od nedokonavého slovesa ponímať, t. j. chápať istým spôsobom, vnímať a prvej časti seba- (porov. sebapoznávanie, sebaobviňovanie, sebaskúmanie). V textoch na internete z oblasti psychológie sa vyskytuje viacero výrazov reflektujúcich obraz jednotlivca o sebe, okrem výrazov sebapoňatie sebaponímanie aj výrazy sebachápanie, sebavnímanie. Či ide o významovo totožné pojmy, mali by posúdiť psychológovia, pretože obsahovú náplň jednotlivých termínov vymedzujú odborníci z  príslušných odborov. Tí by sa mali dohodnúť na zavedení a používaní jednotných termínov.


Otázka z 18. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sebaponímanie