Otázka:

Nenašla som vo Vašej databáze význam slova participant.

Heslá:

participant, participovať

Odpoveď:

V databáze našej elektronickej poradne SME sú iba odpovede na otázky, ktoré nám položili v posledných rokoch používatelia. Informácie o významoch jednotlivých slov treba v prvom rade hľadať v lexikografických príručkách (slovníkoch) sprístupnených v elektronickej verzii na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. V Slovníku cudzích slov (2005) na citovanej stránke nájdete aj sloveso participovať s významom „mať podiel, účasť, podieľať sa, zúčastňovať sa“ a podstatné meno participant, ktoré sa hodnotí ako knižný výraz (prevzaté je z latinčiny) a uvádzajú sa pri ňom významy 1. „kto na niečom participuje“, 2. v lingvistike „prvok významovej štruktúry vety, ktorý vyplýva z významu člena dominujúceho (riadiaceho), sémantická zložka valenčného vetného člena“.


Otázka z 16. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu participant