Otázka:

Chcela by som sa spýtať, čo je jazykové povedomie.

Heslá:

jazykové povedomie

Odpoveď:

Jazykové povedomie (používa sa aj termín jazykové vedomie) je súhrn predstáv, skúseností a vedomostí o jazyku, t. j. o jeho štruktúre, jednotkách, o pravidlách ich používania a pod. Prejavuje sa ako schopnosť rozlíšiť, čo je v konkrétnom jazykovom prejave správne, primerané a účelné a čo je neúčelné a nesprávne. Rozlišujeme spoločenské (resp. národné) jazykové povedomie, ktoré sa postupne formuje v danom jazykovom spoločenstve. Na jeho základe si jednotliví členovia jazykového spoločenstva utvárajú vlastné – individuálne  jazykové povedomie. Na individuálne jazykové povedomie vplýva spoločenské (národné) jazykové povedomie prostredníctvom jazykových prejavov v médiách či v literatúre, ako aj vzdelávania v škole a takisto naň vplýva aj výchova v rodine, kontakt s okolím a pod. Pri utváraní individuálneho jazykového povedomia zohrávajú úlohu okrem vedomostí a skúseností aj individuálne schopnosti prijímať, zatrieďovať a využívať v praxi všetky informácie, ktoré prijímame pasívne (napr. v procese komunikácie, pri počúvaní jazykových prejavov a čítaní) aj aktívne, t. j. štúdiom. Vďaka dobrému jazykovému povedomiu sa dokážeme vyjadrovať väčšinou intuitívne správne a primerane situácii.


Otázka z 16. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jazykové povedomie