Otázka:

Je spisovné povedať "vyvstáva otázka"? Prípadne ako ináč by sa to dalo spisovne vyjadriť?

Heslá:

vyvstať, vyvstáva otázka

Odpoveď:

Výraz vyvstáva otázka je knižný. Knižné výrazy patria do spisovnej slovnej zásoby, pričom sú charakteristické pre písomné jazykové prejavy umeleckého, náučného, publicistického a administratívneho štýlu. Patria zväčša do pasívnej slovnej zásoby. Synonymami slovesa vyvstať sú slovesá náhle sa objaviť, vynoriť sa. Štylisticky príznakový výraz vyvstáva otázka možno nahradiť neutrálnymi výrazmi objavuje sa otázka, vzniká otázka, vynára sa otázka, natíska sa otázka, nastoľuje sa otázka, niečo vyvoláva otázku.


Otázka z 14. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 08. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vyvstať