Otázka:

Skloňujú sa názvy bojových umení? Napr. aikido, taekwondo, won hwa do, kung fu.

Heslá:

aikido, kung-fu, taekwondo, wonhwado

Odpoveď:

Slovenčina je flektívny (ohybný) typ jazyka. To znamená, že väčšina slov sa v nej skloňuje, t. j. v nepriamych pádoch priberá pádové prípony podľa príslušného skloňovacieho vzoru. Jednotlivé slová sa zaraďujú do skloňovacích vzorov na základe svojho zakončenia a rodu. Podľa týchto zásad sa cudzie názvy z oblasti bojového umenia aikido taekwondo zaraďujú medzi podstatné mená stredného rodu zakončené na o, ktoré sa skloňujú podľa vzoru mesto: aikido – (od) aikida, aikidu, aikido, (o) aikide, (s) aikidom. V slovenčine ostávajú nesklonné iba tie slová cudzieho pôvodu, ktoré svojím zakončením a prirodzeným rodom nezodpovedajú domácej skloňovacej sústave. K nim patrí názov kung-fu, ktorý  Slovník súčasného slovenského jazyka H – L (2011) uvádza ako nesklonné podstatné meno stredného rodu, a možno sem zaradiť aj názov won hwa do. V textoch Slovenského národného korpusu je niekoľko dokladov na jeho jednoslovnú podobu wonhwado. Ak by sa tento trojslovný názov adaptoval do podoby zloženého slova wonhwado, toto slovo sa bude skloňovať ako názvy aikido taekwondo podľa vzoru mesto.


Otázka z 14. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu aikido