Otázka:

V Slovníku cudzích slov (SPN 2005) som si všimol pri slovách zakončených na -eia rozdielne koncovky v genitíve jednotného čísla: ateleia -ie, energeia -ey, krypteia -ie, paideia -ie, politeia -e. Prečo je to tak?

Heslá:

energeia, politeia, ateleia, krypteia, paideia

Odpoveď:

V Slovníku cudzích slov (SPN 2005) sa pri slove energeia uvádza nesprávne zakončenie genitívu jednotného čísla, ktoré má byť -ie rovnako ako pri slovách ateleia – ateleie, krypteia – krypteie, paideia – paideie, politeia – politeie. Pri slove politeia sa síce správne uvádza pádová prípona -e, ale genitív sa označuje iným spôsobom, ako pri ostatných podstatných menách zakončených na -eia, pri ktorých sa uvádzazakončenie v dvojpísmenovej podobe -ie. Všetky uvedené podstatné mená ženského rodu sa skloňujú podľa vzoru ulica a v nominatíve množného čísla majú zakončenie -ie rovnako ako v genitíve jednotného čísla.


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu energeia