Otázka:

Sú slová "jak","jako" spisovné?

Heslá:

jak, jako

Odpoveď:

Podstatným menom jak sa v slovenčine pomenúva tibetský párnokopytník a expresívne sa ním nazýva prenikavý krik, jačanie. V oboch prípadoch ide o spisovné výrazy.

Používanie opytovacieho zámena či spojky jak, jako v bežnej komunikácii namiesto opytovacieho zámena alebo spojky ako nezodpovedá spisovnej slovenčine. Opytovacie príslovkové zámeno jak sa používa iba ako básnický výraz v poézii(napr. slnko jak koráb v krvavých vodách plá). V kontextoch ako jak/jako sa voláš, jak sa ti darí a pod. sa príslovkové zámená jakjako hodnotia ako subštandardné nespisovné výrazy. Podobne aj podraďovacie spojky jak, jako sa používajú iba ako poetizmy (napr. stratí sa jak dym, s ručiskami jako kladivá) a spojka jako sa používa aj v niektorých nárečiach (nie v spisovnej slovenčine).

 


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu jak