Otázka:

Popri termíne "infekcia krvného riečiska" sa novšie začal sa používať aj termín "infekcia krvného prúdu". Ktorý z nich, je podľa Vás vhodnejší?

Heslá:

krvné riečisko, krvný prúd

Odpoveď:

Odbornú terminológiu vytvárajú predovšetkým odborníci z danej oblasti. Jazykovedci sa k odborným termínom vyjadrujú z hľadiska svojej profesie, napríklad či termíny zodpovedajú zásadám tvorenia slov v slovenčine, či zodpovedajú slovenskej gramatike a pravopisu a pod. V lexikografických príručkách sa uvádza iba lekársky termín krvné riečisko, ktorým sa pomenúva systém krvných ciev, ktorými krv preteká. Podstatným menom prúd sa pomenúva predovšetkým (prudký) tok tekutiny, prúdenie. Spojenie krvný prúd má z jazykového hľadiska opodstatnenie v kontextoch ako spomalenie krvného prúdu, správny smer pohybu krvného prúdu k srdcu alebo krvný prúd zanesie časť zrazeniny do pľúcneho riečiska. Keďže nie sme lekári a nie je nám známe, čo presne sa vyjadruje spojeniami infekcia krvného riečiska a infekcia krvného prúdu (či je to infekcia usadená v cievach alebo je infikovaný iba prúd krvi, ktorý nimi preteká), nemôžeme sa jednoznačne vyjadriť, či by bol v tomto prípade zásah do existujúceho systému terminológie opodstatnený.


Otázka z 13. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krvné riečisko