Otázka:

Prečo je rodič - rodičia, ale vodič - vodiči, a nie vodičia, keď obe slová majú rovnaký tvar, počet písmen aj rovnaké samohlásky?

Heslá:

rodič/rodičia, vodič/vodiči

Odpoveď:

Mužské podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap, majú v nominatíve množného čísla okrem základnej prípony -i aj variantné prípony -ovia a -ia. Pri početných slovách sú dvojtvary. Tak je to napr. pri cudzích slovách zakončených na -fil, porov. anglofil – anglofili/anglofilovia, bibliofil – bibliofili/bibliofilovia, frankofil – frankofili/frankofilovia, germanofil – germanofili/germanofilovia, rusofil – rusofili/rusofilovia, pri cudzích slovách na -fób, napr. anglofób – anglofóbi/anglofóbovia, čechofób – čechofóbi/čechofóbovia, germanofób – germanofóbi/germanofóbovia. Slová s rovnakým zakončením nemusia mať v nominatíve množného čísla rovnakú príponu. Napríklad niektoré slová zakončené na -graf majú v nominatíve množného čísla dvojtvar, porov. choreograf – choreografi/choreografovia, kaligraf – kaligrafi/kaligrafovia, iné iba príponu -i: lexikograf – lexikografi, litograf – litografi, etnograf – etnografi, stenograf – stenografi, typograf – typografi. Tvary na -i sú progresívne, tvary na -ovia sú zriedkavejšie. Aj medzi cudzími slovami na -ik niektoré majú v nominatíve množného čísla príponu -i aj -ovia, napr. cynik – cynici/cynikovia, klasik – klasici/klasikovia, kým iné v súčasnosti už iba príponu -i: epik – epici, stoik – stoici (predtým aj tvary epikovia, stoikovia). Pri ostatných slovách cudzieho pôvodu na -ik je prípona -i, pred ktorou nastáva striedanie k/c, napr. chemik – chemici, fyzik – fyzici, technik – technici, historik – historici, lyrik – lyrici, dramatik – dramatici, satirik – satirici.

Názvy osôb s príponou -an, ktoré vznikli z podstatných a prídavných mien, majú v nominatíve množného čísla príponu -ia, napr. dedina – dedinčan – dedinčania, mesto – mešťan – mešťania, zem – zeman – zemania, ostrov – ostrovan – ostrovania, dolný – dolňan – dolňania, horný – horňan – horňania, tie, ktoré sú odvodené od slovies, a iné slová so zakončením -an majú príponu -i, napr. trhan – trhani, šklban – šklbani, pijan – pijani, ožran – ožrani, furman – furmani, galgan – galgani, džentlmen – džentlmeni. Zo slov na -ič má v nominatíve množného čísla príponu -ia okrem slova rodič i slovo dedič, čiže sú tu tvary rodičia a  dedičia, pri novších slovách s príponou -ič je prípona -i: kreslič – kresliči, dláždič – dláždiči, nosič – nosiči, volič – voliči, hasič – hasiči. V staršom jazyku tu bola častejšia prípona -ia, napr. volič – voličia, hasič – hasičia.

O nominatíve množného čísla mužských podstatných mien vzoru chlap sa podrobnejšie môžete dočítať v Morfológii slovenského jazyka (1966, s. 80 – 83). Táto príručka je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnená na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe.

 


Otázka z 02. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodič/rodičia