Otázka:

Prečo je rodič - rodičia, ale vodič - vodiči, a nie vodičia, keď obe slová majú rovnaký tvar, počet písmen aj rovnaké samohlásky?

Heslá:

rodič/rodičia, vodič/vodiči

Odpoveď:

Mužské podstatné mená, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap, majú v nominatíve množného čísla okrem základnej prípony -i (chlapi) aj variantné prípony -ovia (otcovia) a -ia (bratia).

Slová s rovnakým zakončením nemusia mať v nominatíve množného čísla rovnakú príponu. Zo slov na -ič má v nominatíve množného čísla príponu -ia okrem slova rodič i slovo dedič, čiže sú tu tvary rodičia dedičia (aj dediči), pri novších slovách s príponou -ič je prípona -i: kreslič – kresliči, dláždič – dláždiči, nosič – nosiči, volič – voliči, hasič – hasiči (v staršom jazyku tu bola častejšia prípona -ia, napr. volič – voličia, hasič – hasičia).

Pri početných slovách sú dvojtvary (napr. pri cudzích slovách zakončených na -fil, porov. bibliofil – bibliofili/bibliofilovia, alebo -fób, napr. germanofób – germanofóbi/germanofóbovia).

O nominatíve množného čísla mužských podstatných mien vzoru chlap sa podrobnejšie môžete dočítať v Morfológii slovenského jazyka (1966, s. 80 – 83). Táto príručka je sprístupnená na stránke www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf.

 


Otázka z 02. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rodič/rodičia