Otázka:

Píše sa názov mestskej časti "Mestská časť Bratislava - Staré Mesto" s veľkým písmenom?

Heslá:

mestská časť

Odpoveď:

Názov mestská časť sa ako všeobecné pomenovanie (tzv. druhové označenie) píše s malým začiatočným písmenom. S veľkým začiatočným písmenom sa píše vlastný názov mestskej časti, napr. Ružinov, Petržalka. V Pravidlách slovenského pravopisu sa píše, že v názvoch miest a obcí píšeme s veľkými začiatočnými písmenami všetky plnovýznamové slová (napr. Nové Mesto nad Váhom) a s veľkými začiatočnými písmenami v každom plnovýznamovom slove sa píšu i názvy častí miest a obcí ako administratívnych jednotiek, napr. Staré Mesto, Karlova Ves, Devínska Nová Ves, čiže aj mestská časť Bratislava-Staré Mesto (porov. VI. Písanie veľkých písmen, podkap. 1.2. Zásady písania veľkých písmen vo vlastných menách, s. 53). V spojeniach, v ktorých prvá časť označuje celok a druhá jej súčasť, sa nepíše pomlčka: Bratislava – Staré Mesto, ale spojovník: Bratislava-Staré Mesto, tak ako Bratislava-Devínska Nová Ves, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Ružinov (porov. citovanú príručku, VII. kap. Interpunkcia, 2.9. Spojovník, s. 112).

Pravidlá slovenského pravopisu sú sprístupnené na našej webovej stránke cez odkaz Pramene v elektronickej podobe → Pravidlá slovenského pravopisu → textová časť. Na našej webovej stránke sú k dispozícii aj ďalšie jazykové publikácie.


Otázka z 04. 01. 2012 bola zodpovedaná dňa 11. 01. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu mestská časť